Doelstelling

De statutaire doelstelling van de stichting zoals vastgelegd in artikel 2 van de statuten luidt:

l. Het doel van de stichting is het in algemene zin bevorderen van het aanbod in, de kwaliteit van en de interesse in vrijeschoolonderwijs in de provincie Limburg.

2. De stichting tracht dit doel met name te bereiken door het bieden van financiële ondersteuning in de vorm van schenkingen aan de ontwikkeling en uitvoering van genoemd onderwijs. 

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting beoogt een Algemeen Nut Beogende Instelling te zijn zoals omschreven in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en zal dientengevolge handelen volgens de voorwaarden die daaraan gesteld worden bij ministeriele regeling.

Beleid en vermogen

De stichting is voortgekomen uit de Vereniging Vrijeschoolonderwijs Limburg. Over de historie kunt u hier meer lezen.

Het (meerjaren)beleid dat de stichting voert is vastgelegd in het beleidsplan 2017-2020. Kortweg: de stichting schenkt ieder boekjaar al het geld dat zij in dat boekjaar aan schenkingen ontvangt aan de vrijescholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-Limburg onder aftrek van de kosten die de Stichting zelf moet maken voor onder andere de inning van de schenkingen. Per saldo wordt ieder jaar meer dan 95 % van het ontvangen geld doorgeschonken. De Stichting heeft geen medewerkers in dienst en de bestuursleden doen hun werk onbezoldigd (zie artikel 4 lid 9 van de Statuten voor het beloningsbeleid). De stichting heeft vanuit het verleden tot 2014 een - geoormerkt - vermogen opgebouwd, welk vermogen bestemd is voor de te realiseren nieuwbouw van de Bernard Lievegoedschool in Maastricht (voorgezet onderwijs) alsmede voor een klein gedeelte voor huisvesting van de Vrijeschool Parkstad in Heerlen.  In 2014 heeft de toemalige ALV besloten om dit vermogen niet verder te laten groeien, zodat er sindsdien niets meer van de ontvangen schenkingen gereserveerd wordt. Het vermogen wordt in ieder geval aangehouden tot medio 2020. Is op dat moment het bedrag nog niet gebruikt voor (mede)financiering van de nieuwbouw, zal het bestuur besluiten of het vermogen nog langer voor dat doel aangehouden wordt. 

Hieronder treft u meer actuele informatie aan (informatie over voorafgaande jaren vindt u onder tabblad „Historie”):


ANBI status

De stichting heeft van de Belastingdienst de zogenaamde ANBI-status  (RSIN nummer: 8145 64884) gekregen. Dit betekent dat alle schenkingen die u doet aan de VVL fiscaal aftrekbaar zijn, maar wel boven een drempel (1 % van uw fiscaal inkomen). Echter, als u een contract sluit om minimaal 5 jaar een bedrag te schenken, is uw schenking volledig aftrekbaar zonder drempel.  Meer informatie over ANBI vindt u hier (de link opent in een nieuwe pagina een pagina van de Belastingdienst).

Contactgegevens

Heeft u vragen over schenkingen of wilt u een schenkingsverklaring aan ons toezenden? Kijk dan onder Formulieren.

Wilt u in contact komen met het bestuur? Stuur dan een mail aan de secretaris, zij is bereikbaar per email: 

bestuur-apestaartje-vrijeschoollimburg.nl

 (als u klikt op de link opent uw emailprogramma een nieuwe mail met het juiste adres. Werkt dat niet? Gebruik dan bovenstaand adres en vervang uiteraard -apestaartje- door @)

Het vestigingsadres van de stichting is Nijverheidsweg 25 - 6227 AL Maastricht.