Stichting                  

Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg


Welkom op de site van de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg (VVL).


Op deze site treft u meer informatie aan over de doelstellingen en het beleid van de stichting en de mogelijkheid om geld te schenken om vrijeschoolonderwijs in Limburg mogelijk te maken en te verbeteren.


Heeft u vragen over uw schenking? Kijk dan eerst bij veelgestelde vragen. Staat het antwoord daar niet bij? Bel dan met de schenkingsadministratie op de school van uw kind of stuur een mail met uw vraag aan:


Voor BLC:    schenkingenBLC@vrijeschoollimburg.nl


Voor VSP:    schenkingenVSP@vrijeschoollimburg.nl


Het geld dat u aan de stichting schenkt, schenken wij op onze beurt door aan de 2 vrije scholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-Limburg: het Bernard Lievegoed College in Maastricht en de Vrije School Parkstad in Heerlen. Met dat geld kunnen deze scholen vakken aanbieden die wel in het vrijeschool curriculum horen, maar niet bekostigd worden door de overheidsbijdragen. Het geld dat de VVL aan schenkingen ontvangt wordt volledig - (op enkele honderden euro’s na die nodig zijn voor bedrijfsvoering) - doorgeschonken aan de scholen.


Voor u is ook belangrijk om te weten dat uw schenking u een belastingvoordeel oplevert omdat de VVL een zogenaamde ANBI-status heeft. Een voorbeeld*:

* het voorbeeld is gebaseerd op de belastingtarieven van 2019 en dat de schenker een schriftelijke overeenkomst heeft met de VVL om minimaal 5 jaar te schenken. Voor de actuele aftrekbaarheid  en tarieven verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.


NB: Als de schenker géén overeenkomst sluit, mag alleen het bedrag boven de 1% van het belastbaar inkomen worden afgetrokken en is het voordeel dus aanmerkelijk lager!