Stichting                  

Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de stichting zoals vastgelegd in artikel 2 van de statuten luidt:

l. Het doel van de stichting is het in algemene zin bevorderen van het aanbod in, de kwaliteit van en de interesse in vrijeschoolonderwijs in de provincie Limburg.

2. De stichting tracht dit doel met name te bereiken door het bieden van financiële ondersteuning in de vorm van schenkingen aan de ontwikkeling en uitvoering van genoemd onderwijs.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting beoogt een Algemeen Nut Beogende Instelling te zijn zoals omschreven in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en zal dientengevolge handelen volgens de voorwaarden die daaraan gesteld worden bij ministeriele regeling.


Beleid en vermogen

De stichting is voortgekomen uit de Vereniging Vrijeschoolonderwijs Limburg. Over de historie kunt u hier meer lezen.

Het (meerjaren)beleid dat de stichting voert is vastgelegd in het beleidsplan 2021-2025. Kortweg: de stichting schenkt ieder boekjaar al het geld dat zij in dat boekjaar aan schenkingen ontvangt aan de vrijescholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-Limburg onder aftrek van de kosten die de Stichting zelf moet maken voor onder andere de inning van de schenkingen. Doordat het bestuur de afgelopen jaren fors heeft ingezet op verbetering van efficiency en kostenbesparingen zijn de bedrijfskosten in afgelopen jaren aanzienlijk teruggedrongen. Vanaf het lopende jaar zullen de kosten naar verwachting onder de € 2.000,= blijven, ze bestaan voornamelijk uit de kosten die de bank in rekening brengt voor het uitvoeren van automatische incasso’s, eenaansprakelijkheids-verzekering en de kosten verbonden aan de website.De Stichting heeft geen medewerkers in dienst en de bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en ontvangen ook geen vrijwilligersvergoeding. Er wordt nu slechts een gering eigen vermogen aangehouden - maximaal € 2.000,= - uitcontinuïteitsoverwegingen maar waarschijnlijk zal ook die nog verder gereduceerd worden. Per saldo schenkt de stichting dan ook circa 99,5 % van alle ontvangen schenkingen door aan de scholen. 


Hieronder treft u meer actuele informatie aan (informatie over voorafgaande jaren vindt u onder tabblad „Historie”):


Statuten

Beleidsplan 2021-2025

Jaarverslag 2022-2023 


Samenstelling bestuur

Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende Instellingen


ANBI status

De stichting heeft van de Belastingdienst de zogenaamde ANBI-status (RSIN nummer: 8145 64884) gekregen. Dit betekent dat alle schenkingen die u doet aan de VVL fiscaal aftrekbaar zijn, maar wel boven een drempel (1 % van uw fiscaal inkomen). Echter, als u een contract sluit om minimaal 5 jaar een bedrag te schenken, is uw schenking volledig aftrekbaar zonder drempel. Meer informatie over ANBI vindt u hier (de link opent in een nieuwe pagina een pagina van de Belastingdienst).


Sinds 2020  stelt de belastingdienst strengere eisen aan de informatie-verstrekking door ANBI-instellingen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde“grote" ANBI’s en gewone ANBI’s. De VVL valt in de categorie“grote”, zodat het verplicht is om het hierboven aangeven standaardformulier op de website te publiceren. De belastingdienst schrijft verder voor dat bij het standaardformulier de jaarcijfers van het jaar 2020 gebruikt moeten worden. Daar echter de VVL werkt met een boekjaar van 1 augustus tot en met 31 juli moeten de jaarcijfers over het boekjaar 2020-2021 gebruikt worden, deze zijn te vinden in het jaarverslag 2020-2021.


Contactgegevens:

Heeft u een vraag over een schenking die u doet of wilt doen, inclusief incasso’s en betalingen? Kijk dan eerst bij de Veel Gestelde Vragen, wellicht staat daar het antwoord bij. Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met één van de twee scholen die de VVL steunt via de volgende emailadressen: schenkingenBLC@vrijeschoollimburg.nl voor contact met het Bernhard Lievegoed College in Maastricht,of schenkingenVSP@vrijeschoollimburg.nl voor contact met de Vrijeschool Parkstad in Heerlen.


U kunt ook de school bellen en vragen naar de Schenkingsadministratie van de VVL. Hou er wel rekening mee dat zij geen antwoord kunnen geven op fiscale vragen die betrekking hebben op uw persoonlijke situatie.

Voor andere vragen of als u in contact wil komen met het bestuur, stuur dan een mail aan de secretaris, zij is bereikbaar per email:

bestuur-apestaartje-vrijeschoollimburg.nl


Als u klikt op de link opent uw emailprogramma een nieuwe mail met het juiste adres. Werkt dat niet? Gebruik dan bovenstaand adres en vervang uiteraard -apestaartje- door @)

Het vestigingsadres van de stichting is Nijverheidsweg 25 - 6227 AL Maastricht. Het bestuur (en de stichting) zijn telefonisch niet bereikbaar.